Home > About > Leadership
Leadership

Source:  Author:  Date:2019-12-09  ClickTimes:


Duty Name Tel
Email
 Secretary of CPC Committee  Fuqiang Shi 23881699  hdshfq@henu.edu.cn
 Dean  Shuxia Feng    23880166      fengshx@henu.edu.cn
Vice Secretary of CPC Committee
 Honglei Zhao    23881695     zhaohonglei@henu.edu.cn
 Vice Dean  Bo Wang 23881599
wangbo_sdu@163.com 
 Vice Dean Yiping Yang 23881516 yangyp@henu.edu.cn
 Vice Dean  Xiaosen Han 23881536
 hanxiaosen@henu.edu.cn
 Vice Dean  Junshan Xie 2388169
junshan@henu.edu.cn