Home > About > Department > Content
Department of Mathematics Education

Source:   Author:  Date:2019-12-03  ClickTimes:

Department of Mathematics Education:

Jiliang Yu               Xiumin Che          Yanbin Yin           Hongxing Liu             Rui Li 

Guoqiang Li            Yijun Li               Xuezhi Yang        Yuhuan Zhang            Zhiping Zhang  

Mingliang Zhang     Jianguo Zhang       Hui Chen             Xuanyuan Zheng        Chenmei Xu  

Zhanjiang Zhi         Junfang Cheng       Ming Pei


Director of Department:  Zhanjiang  Zhi

Party branch secretary of Department:  Yuhuan  Zhang


PreNews: Department of Statistics

NextNews:Not the next one!