Home > About > Department > Content
Department of Statistics

Source:   Author:  Date:2019-12-03  ClickTimes:

Department of Statistics  

Pei  Wang           Lingdi Wang    Yanhui Wang     Jinping Feng       Ping Tang                Limin Su            Zheyuan Li

Xiaohui Yang      Xin Xin             Ye Wang           Aimin Chen         Wenpeng Shang      Zhifeng Pang       Chen Zheng

Junshan Xie


Director of Department :  Chen Zheng

Party branch secretary of Department :  Aimin Chen