Home > About > Department > Content
Department of Financial Mathematics

Source:   Author:  Date:2019-12-03  ClickTimes:

Xiao Wang     WeiBing Deng     GuangYing Lv     XiaoHui Li     HongDe Xiao     Yan He     GuangAn Zou

JiaFang Zhang     Lei Chen     YingYong Luo     Hui Zhao     DaYong Lu


Director of Department : GuangYing Lv

Deputy director of Department : JiaFang Zhang