Home > About > Department > Content
Department of Information and Computing Sciences

Source:   Author:  Date:2019-12-03  ClickTimes:

Songya Ma             Bo Wang           Tao Wang             Longfei Wang                Baoli Shi                Mingfang Liu

Sihong Su               Yanwei Du        Tingting Li            Lijun Yang                    Xiaoyi Yang            Yunhai Xiao

Shousheng Luo       Zhihao Ge         Yawei Xie

 

Dierector of Department: Zhihao Ge

Party branch secretary of Department: Tao Wang