Home > About > Department > Content
Department of Applied Mathematics

Source:   Author:  Date:2019-12-03  ClickTimes:

Na Wang                Qun Wang             Qi Wang                   Lifang Wang             Shaoli Wang               Yaohua Wang 

Lei Jing                   Yulin Ye                Yongqiang Bai         Zhiguang Liu            Zhongyuan Liu            Fengpan Zhang  

Ruifeng Zhang        Shouxin Chen        Minru Chen              Liping Fan                Zhifeng Gao                Fang Huang

Xiaosen Han           Yanjun Chu            Baishun Lai              Liqiang Cai


 

Director of Department: Yanjun Chu

Deputy director of Department: Yaohua Wang

Party branch secretary of Department: Liping Fan