Home > About > Department > Content
Department of Mathematics

Source:   Author:  Date:2019-12-03  ClickTimes:

Department of Mathematics:

Zhonghua Wang       Keping Lu           Shuxia Feng     Hao Liu             Huaqiao Liu     Genqiang Liu     Zhuangdan Guan

Na Li                        Yali Li                 Huaibin Li        Qisheng Li        Hongjun Li       Huijun Yang      Jujie Wu  

Dawei Shen              Shichao  Chen     Bo  Hou            Hengcai Tang   Yan Huang       Ke Gong            Zhe Han

Yongsheng Cheng    Zhiqiang Wei  

Director of Department:  Hengcai Tang              Deputy director of Department:  Huijun Yang

Party branch secretary of Department:  Zhonghua Wang


 

PreNews:Not the last one!

NextNews: Department of Applied Mathematics